آیتم های محصول Microbiology

 '1.01406.0500
 '1.01406.0500
وی آر بی آگار
1.05459.0500
1.05459.0500
تریپتیک سوی براث
1.05438.0500
1.05438.0500
سابوراد
1.16000.0500
1.16000.0500
وای جی سی آگار 
1.05465.0500
1.05465.0500
مکانکی آگار
1.07661.0500
1.07661.0500
لاکتوز براث