آیتم های محصول   Chemical Compound for Synthesis

8.03258.0500
8.03258.0500
یس(4-هیدروکسی فنیل) سولفون 
8.14505.0500
8.14505.0500
1و2و4 تری متیل بنزن
8.20395.1000
8.20395.1000
ان ان دی اتیل آنیلین
'8.22289.0250
'8.22289.0250
1-نفتول
'8.17003.5000
'8.17003.5000
پلی اتیلن گلایکول