جزییات محصول 8.03258.0500

8.03258.0500

شماره محصول : 8.03258.0500

Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone for synthesis / بیس(4-هیدروکسی فنیل) سولفون