جزییات محصول 1.06689

1.06689

Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate (reagent for copper) GR for analysis ACS / سدیم دی اتیل دی تیوکربامات تری هیدرات