جزییات محصول 1.06669

1.06669

Sodium tetraphenyl borate GR / سدیم تترافنیل برومات