جزییات محصول 1.04724

1.04724

Indigo carmine (C.I. 73015) GR for analysis / اندیگو کارمین